Algemene Voorwaarden

1. Reservering betaling
Na reservering dient van de huurder binnen 10 dagen een aanbetaling van 40% van de totale huursom te zijn ontvangen. Na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief. Indien een aanbetaling heeft plaatsgevonden dient de restbetaling, 60% van de totale huursom, uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan. Ingeval van een korte- termijn- reservering dient bij aankomst de volledige huursom betaald te zijn.

2. Aankomst
De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door overhandiging van de huissleutels. Deze dienen door de huurder te worden afgehaald tussen 15.00 en 17.00 uur (hoogseizoen tussen 15.00 en 18.00 uur). Indien huurder niet in staat is de huissleutels binnen bovenstaand tijdsbestek af te halen, is hij verplicht de verhuurder hiervan tijding in kennis te stellen en dient een afspraak gemaakt e worden m.b.t. de in ontvangst namen van de huissleutels. Bij aankomst dient door de huurder de zich in het huurobject bevindende inventaris te worden gecontroleerd aan de hand van de in het huurobject aanwezig inventarislijst. Eventuele schaden/beschadigingen of vermissingen dienen direct te worden gemeld bij de verhuurder. Bij verlate aankomst/vervroegd vertrek wordt geen korting op de huursom gegeven. Ondanks uiterste zorg en moeite van de verhuurder is het toch mogelijk dat huurder een gerechtigde klacht heeft. Deze dient uiterlijk 4 uren na aankomst te worden gemeld bij de verhuurder.

3. Vertrek
Op de vertrekdatum dient huurder het huurobject voor 10.00 uur te verlaten. De huissleutels dienen uiterlijk om 10.00 uur in het bezit te zijn van verhuurder. In verband met de eindcontrole is verhuurder genoodzaakt een waarborgsom van € € 100,00 per gereserveerd object per periode in rekening te brengen. Deze waarborgsom dient in de week van volgend op het vertrek door verhuurder overgemaakt te worden op het rekeningnummer welke de huurder bij aankomst aan de verhuurder doorgeeft.

De huurder dient het huurobject na afloop van de huurperiode “bezemschoon” af te leveren. De in het huurobject aanwezige inventaris dient bij vertrek door de huurder in goede staat afgeleverd te worden. Het in het huurobject aanwezig servies dient bij vertrek schoon afgeleverd te worden. Indien huurder zich tijdens het verblijf niet houdt aan de huis/gedragsregels, deze algemene bepalingen en/of het huurobject niet “bezemschoon”/schadevrij aflevert, kunnen extra kosten worden berekend. Deze extra kosten kunnen door verhuurder in mindering worden gebracht op de terug te betalen waarborgsom.

Bovenvermelde extra kosten ad €10 per onderdeel, worden o.a. berekend in geval dat :

- Vuilnis niet is opgeruimd;
- De vaat is blijven staan/volle vaatwasser;
- Vuile/vette pannen/kookplaat/oven/magnetron worden aangetroffen’
- Aslade open haard niet is geleegd;
- Gehuurde lakens niet van de bedden afgehaald.

4. Rechten en plichten verhuurder
Verhuurder verplicht zich het huurobject op de overeengekomen aankomst dag in goede staat ter beschikking te stellen van huurder; 

Verhuurder behoudt zich het recht voor, in uitzonderlijke gevallen, een ander minimaal gelijkwaardig huurobject als overeengekomen ter beschikking te stellen van huurder;

Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde het huurobject te betreden. Verhuur is niet aansprakelijk voor:
- Diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door hem verhuurd object;
- Het onklaar geraken/buiten werking stellen van technische apparatuur’ 
- Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
- Ongemak c.q. overlast, wat buiten verhuurders verantwoordelijkheid door derden wordt veroorzaakt;
- Als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen in brochure/prijslijst/website binden verhuurder niet.
- Alle in prijslijst vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief het geldende B.T.W. tarief;
- Semi- overheidsmaatregelen of heffingen, die na publicatie van de prijslijst plaatsvinden, kunnen worden doorbrekend aan de huurder.

5. Rechten en plichten huurder
Het is huurder verboden het huurobject aan derden in huur of gebruik af te slaan, noch daarin meer personen te doen voernachten dan contractueel is overeengekomen, tenzij met toestemming van verhuurder. Bij overtreding hiervan, wordt de huurovereenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.

Huurder dient het huurobject als een goed huisvader te gebruiken en te bewonen, dat met inachtneming van het geldende huis/parkreglement;

Huurder verbindt zich alle schaden, door zijn toedoen ontstaan aan het huurobject en/of de zich daarin bevindende inventaris direct te melden en te vergoeden;

Het is huurder verboden in het huurobject beroep of bedrijf uit te oefenen;

Het is huurder verboden in het huurobject andere toestellen voor kook/was doeleinden te gebruiken dan welke die daarvoor door de verhuurder zijn aangebracht;

Het is huurder verboden door het maken van lawaai of muziek overlast te veroorzaken voor de omgeving;

Huurder mag alleen gebruik maken van alle niet afgesloten ruimten;

Huisdier(en) es/zijn slechts toegestaan indien gemeld bij reservering.

6. Ontbinding
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling van de rechter nodig zal zijn:

a) Indien bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan

b) Indien de huurder het huurobject nalaat te betrekken op d overeengekomen aankomst voor 18.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafischbericht te hebben, dat hij het huurobject later tijdens de huurperiode zal betrekken;

c) Indien huurder de verplichtingen uit deze algemene bepalingen en/of de huis/gedragsregels niet (behoorlijk) naleeft. Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de totale huursom in de sub a, b en c genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden (teneinde de in die gevallen, ontstane schade te beperken) te trachten het huurobject voor de tijd waarbij niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren. Het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding van de administratiekosten. Dit artikel is ook van toepassing indien huurder door persoonlijk of andere omstandigheden verhinderd is van het huurobject gebruikmaken.

7. Annulering en tussentijdse beëindiging zonder annuleringsverzekering
Indien huurder de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert of tussentijds beëindigd is de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd. Zowel door de huurder als de verhuurder (indien er geen andere objecten beschikbaar zijn) zal dan getracht worden een vervangende huurder te vinden zodat het object opnieuw wordt verhuurd, worden voor de geannuleerde overeenkomst administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen 37,50 EUR. Indien er geen vervangende huurder kan worden gevonden is huurder aan verhuurder een schadeloosstelling verschuldigd.

Deze wordt als volgt berekend :

15% van het huurbedrag, indien de annulering meer dan 3 maanden voor de begindatum van de huurperiode valt;
50% van het huurbedrag , indien de annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de begindatum van de huurperiode valt;
75% van het huurbedrag, indien de annulering tussen 1 maanden en 1 week voor de begindatum van de huurperiode valt;
100% van het huurbedrag, indien de annulering korter dan 1 week voor de beginddatum van huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

Huurder kan de overeenkomst direct beëindigen indien de verhuurder de prijs verhoogt zonder dat dit een direct gevolgd is van omstandigheden zoals hiervoor omschreven in laatste lid van RECHTEN EN PLICHTEN VERHUURDER.

8. Geschillen
Verder zijn alle bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing en zal ingeval van een geschil dit voorgelegd worden aan de Rechter van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg.